Membres du Comite

Funktioun: Numm:
President: Här Lang Mike
Sekretär: Här Muller Daniel
Trésorier: Madame Baustert Joëlle
Memberen: Madame Brill-Schumacher Marie-Paule
Madame Feller Danièle
Här Stephany Claude

Aktualiséiert op den  5 November 2018